Advokátska kancelária JUDr. Nataša Kučerová, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária, ktorá sa následne pretransformovala na advokátsku kanceláriu. Advokátska kancelária JUDr. Nataša Kučerová, advokát, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre klientov s dôrazom na ich spokojnosť a opätovnú dlhodobú spoluprácu.

Právne spory svojich klientov sa snaží riešiť uzatvorením vzájomnej dohody medzi spornými zmluvných stranami, následne súdnym zmierom a až v poslednom rade efektívnym a úspešným hájením práv svojho klienta pred miestne a vecne príslušným súdom v Slovenskej republike.

– JUDr. Nataša Kučerová, advokát, je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1831.
– Od roku 1997 je zapísaná v zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
– Ako správca konkurznej podstaty je evidovaná na Ministerstve spravodlivosti SR pod č. S996.

Odborné zameranie:
Advokátska kancelária poskytuje odborné právne služby vrátane právneho poradenstva, zastupovania pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, spisovania listín o právnych úkonoch a pod. v nasledovných odvetviach práva:

Odborné zameranie:

– právo obchodných spoločností (zakladanie spoločností, zmeny) a družstiev,
– likvidácie spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra,
– prevody účastí na obchodných spoločnostiach,
– vypracovanie právnych analýz,
– zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
– podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu,
– vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných),
– obchodné záväzkové právo (spisovanie obchodnoprávnych zmlúv),
– sporové konania

– podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu,
– obhajoba obvinených v prípravnom konaní,
– obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní,
– uplatňovanie nároku poškodeného

– vznik pracovného pomeru,
– skončenie pracovného pomeru,
– hmotná zodpovednosť zamestnanca,
– zodpovednosť zamestnávateľa

– vlastnícke právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo,
– právo nehnuteľností,
– záväzkové právo,
– vymáhanie pohľadávok,
– zabezpečovanie záväzkov,
– exekučné právo,
– dedičské právo,
– náhrada škody a bezdôvodné obohatenie,
– ochrana práv duševného vlastníctva (autorské práva, priemyselné práva a ďalšie)

– rozvodové konanie,
– výživné,
– zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov,
– úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Ďalšie zameranie:

– speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné uspokojenie pohľadávok konkurzných veriteľov,
– správa majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty
– úkony, ktoré so speňažením súvisia tým, že vytvárajú podmienky na speňaženie alebo ich zlepšujú. Medzi takého úkony správcu konkurznej podstaty patria aj úkony týkajúce sa správy a zabezpečenia majetku úpadcu.
– vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku,
– príprava na povolenie reštrukturalizácie,
– výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka,
– vylepšenie podnikateľského plánu,
– plánovanie opatrení a riešení a pod.
– komplexné služby pri registrácii partnerov verejného sektora
– zabezpečenie služieb oprávnenej osoby
– poradenstvo ohľadom registrácie partnerov verejného sektora
Činnosť sprostredkovateľa dočasne prerušená.
– vyhotovenie zápisnice o prijatí žiadosti o riešení sporu pred sprostredkovateľom,
– rokovanie so zmluvnými stranami
– vyhotovenie návrhu riešenia sporu
Činnosť rozhodcu dočasne prerušená.
– vyhotovenie zápisnice o prijatí žiadosti o riešenie sporu pred rozhodcom,
– rokovanie so zmluvnými stranami,
– ak bolo konanie pred rozhodcom neúspešné vyhotovenie Rozhodnutia rozhodcu na riešenia predmetného sporu.