Odmenu advokáta za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“).

Cena za registráciu v Registri partnerov verejného sektora je vždy individuálna a odvíja sa od konkrétneho klienta, pre ktorého sa registrácia uskutočňuje.
Poplatok za registráciu do Registra sa v štandardných prípadoch pohybuje v rozmedzí od 400 EUR, avšak cena sa môže v jednotlivých individuálnych prípadoch rôzniť. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie pravidelného overenia zapísaných údajov prípadne ich zmeny podľa individuálnych potrieb klienta a to za poplatok, ktorý je dohodnutý s oprávnenou osobu v závislosti od toho, ako často je overenie zapísaných údajov potrebné.

JUDr. Nataša Kučerová je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedená odmena sa preto navyšuje o platnú sadzbu DPH.