Advokát – Kto je to?

Advokát je inštitúcia ochrany práva v Slovenskej republike, ktorého nemožno zaraďovať do systému štátnych orgánov a aj napriek tomu má advokát v rámci slovenského právneho systému nezastupiteľnú úlohu. Advokát vo väčšine prípadov zastáva úlohu právneho zástupcu jedného z účastníkov konania, poskytuje rôzne právne služby a právne poradenstvo. Právne služby a právne poradenstvo môže, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale najmä v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, legálne vykonávať iba advokát alebo obchodná spoločnosť s predmetom obchodnej činnosti poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii registrovaní Slovenskour advokátskou komorou.

Správca – Kto je to?

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

Za správcu možno zapísať fyzickú osobu, ktorá:

• je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
• je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu,
• je bezúhonná a dôveryhodná,
• je odborne spôsobilá.

Komu je register partnerov verejného sektora určený?

RPVS je určený partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri, samotnému verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri, a zároveň je určený verejnosti, ktorá prostredníctvom registra môže sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov. Popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr sa tak vytvára ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu. RPVS je určený aj orgánom vykonávajúcim pôsobnosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Kto je oprávnenou osobu?

Zákon o registri partnerov verejného sektora (315/2016 Z. z.) registračnú povinnosť deleguje na súkromný sektor, v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora vykoná zápis do registra oprávnená osoba.

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a je príjemcom finančných prostriedkov alebo majetku z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit.
Medzi partnerov verejného sektora sa zaraďujú napríklad:
• dodávatelia a subdodávatelia vo verejnom obstarávaní,
• osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, eurofondov, sú príjemcom investičných stimulov, zdravotných poisťovní,
• osoby, ktoré sú držiteľom banského alebo geologického oprávnenia a osoba oprávnená na podnikanie v oblasti energetiky,
• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
• príjemca finančných prostriedkov z poľnohospodárskej platobnej agentúry a pod.

Kto je to sprostredovateľ a rozhodca?

Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy zmluvné strany ( zamestnávatelia a odbory) riešia najskôr pred sprostredkovateľom. Ak sa spor nevyrieši úspešne pred sprostredkovateľom, zmluvné strany (zamestnávateľ a odbory) môžu po vzájomnej dohode požiadať o rozhodnutie v spore rozhodcu alebo ak nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže: odborová organizácia vyhlásiť štrajk (§ 17 zákon o kolektívnom vyjednávaní), alebo zamestnávateľ vyhlásiť výluku (§ 27 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

Sprostredkovateľom alebo rozhodcom môže byť občan, ktorý
a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) je bezúhonný,
d) má skončené vysokoškolské vzdelanie,
e) je odborne spôsobilý.

Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov a rozhodcov vždy po uplynutí troch rokov a o výsledku overenia odbornej spôsobilosti vyhotoví záznam. Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov uskutočňuje výberová komisia, ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členmi výberovej komisie sú zástupcovia štátu, zástupca zamestnancov a zástupca zamestnávateľov. Ministerstvo zapíše sprostredkovateľa do zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcu do zoznamu rozhodcov na obdobie troch rokov; o vykonaní zápisu vydá sprostredkovateľovi a rozhodcovi písomné potvrdenie, ktoré ich oprávňuje riešiť kolektívne spory.

Zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov zverejní ministerstvo v dennej tlači a zašle ho na vedomie reprezentatívnym združeniam zamestnávateľov a reprezentatívnym združeniam odborových zväzov.

Spor pred rozhodcom – ako na to?

Po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom majú zmluvné strany možnosť požiadať o vyriešenie sporu rozhodcu. Ak zmluvné strany chcú riešiť spor pred rozhodcom, musia sa na tomto spôsobe riešenia sporu dohodnúť. Ak sa po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom sporné strany nedohodnú na pokračovaní riešenia sporu pred rozhodcom, nemôže sa toto konanie pred rozhodcom začať; v takom prípade spor možno riešiť len cestou štrajku alebo výluky. Ak si zmluvné strany zvolia cestu riešenia sporu prostredníctvom rozhodcu majú možnosť sa spoločne dohodnúť aj na osobe rozhodcu. V prípade že si zmluvné strany zvolia cestu riešenia sporu pred rozhodcom, ale nedohodnú sa na konkrétnej osobe rozhodcu, môžu požiadať ministerstvo o určenie rozhodcu. Ministerstvo určí rozhodcu zo zoznamu rozhodcov (§ 10a ods. 8 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

Naše služby?

Advokátska kancelária poskytuje odborné právne služby vrátane právneho poradenstva, zastupovania pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, spisovania listín o právnych úkonoch a pod. v nasledovných odvetviach práva:
obchodné právo, trestné právo, pracovné právo, rodinné právo, občianske právo, konkurzné právo a reštrukturalizácie.